You are currently viewing Forma opodatkowania

Forma opodatkowania

  • Post last modified:16 sierpnia 2022

W 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące wyboru i zmiany formy opodatkowania. Wyboru zasad ogólnych, podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można dokonać do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik (osoba prowadząca działalność gospodarczą) osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód (w szczególnym przypadku do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyska się w grudniu roku podatkowego). Ten sam termin obowiązuje w przypadku zmiany sposobu opodatkowania z wyłączeniem karty podatkowej. W przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.

Pozarolnicza działalność gospodarcza może być opodatkowana według następujących form opodatkowania:

  • według skali podatkowej
  • według jednej stawki 19% – podatek liniowy
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • kartą podatkową

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG (działalność jednoosobowa, wspólnicy spółki cywilnej), formę opodatkowania można wskazać we wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Wówczas dodatkowo nie składa się żadnych wniosków do urzędu skarbowego.